Den 25 maj 2018 träder GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft.

Söderköpings båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Söderköpings båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Söderköpings båtklubb genom att kontakta oss via . Medlemskapet i Söderköpings båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Söderköpings båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt dina båtuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Söderköpings båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Söderköpings båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgifts- behandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Söderköpings båtklubb ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Söderköpings båtklubb IT-system. Vidare kan vi lämna ut dina adressuppgifter till Postnord eller annan aktör för utskick av medlemsnyheter. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontakt- uppgifter delas med partnerorganisationer som exempelvis Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter/mailuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Söderköpings båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga person- uppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till . Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte skriftligen meddelar annat anser vi att du har mottagit denna information och accepterat den.

Söderköpings båtklubb 2018-05-28